Avsättning

Sveriges största nätverk för avsättning av restprodukter

I dagens effektiva samhälle gäller det att alla delar av produktionskedjan fungerar lika effektivt, för att vi tillsammans ska kunna skapa ett hållbart samhälle. MEWAB avsätter och återför därför material från de stora industrierna in i kretsloppet igen, material som annars hade kastas. Vi gör dessa resurser till nyttiga produkter, som mesakalk, kompost och konstruktionsmaterial till deponier. 

MEWAB driver flera anläggningar som enbart ägnar sig åt olika typer av behandling av restprodukter, på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Vi har lång erfarenhet av att hantera olika sorters material och har utvecklat våra processer så att allt material ska behandlas på ett så miljöriktigt och resurseffektivt sätt som möjligt.

När vi arbetar med vår behandling utför vi ständigt intern kontroll för att säkerställa att kvaliteten på våra produkter håller högsta nivå. Förutom att omhänderta olika sorters restprodukter säljer vi därför också råkompost, matjord, mesakalk, strukturkalk och andra jordförbättringsprodukter. Vi gör helt enkelt vårt allra bästa för att bidra till ett välfungerande kretslopp.

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer här!

MEWAB hanterar

Jordmassor
Restprodukter från industrin
Slam
Tegel
Betong
Aska
Glaskross
Inert material
Biologiskt material
M.m.

Vill du bli kontaktad? Klicka HÄR för att lämna dina uppgifter.

VI ERBJUDER


Avsättning av restprodukter vid anläggningsarbete
Avsättning av slam och annat material för kompostering
Sanering och avsättning av förorenat material efter rivningsarbete
Uppköp av utsorterade återvinningsfraktioner
Drift och utveckling av återvinningsgårdar och sorteringsanläggningar
Drift och utveckling av biobränsleterminaler
Projektering och planering av avsättning av avfall
Inmätning av anläggningar med drönare
Krossning av återvinningsprodukter och avfall
Försäljning av matjord, råkompost och jordförbättringsprodukter
Distribution och spridning av naturligt gödsel

HÄR kan du göra en offertförfrågan

Kontakta oss gärna med förfrågningar eller för mer information. 

MARKSANERING


MEWAB utför marksanering och behandlingsarbete av förorenade massor, från bland annat anläggningsarbete, schaktmassor och muddermassor. Vi kan ta helhetsansvar för processen och erbjuder hjälp med samtliga eller enskilda delar beroende på våra kunders behov. Vi bidrar med experthjälp och underlättar våra kunders arbete genom att ordna med viktiga moment som avfallsdeklaration, transportdokument och provtagning av massor. En viktig del av vårt uppdrag är att se till så att allt material vi får in tas om hand och återvinns, så att inget går till spillo eller deponeras i onödan. På sätt bidrar vi till att skapa ett kretsloppssamhälle.

Marksanering är en bransch på frammarsch i Sverige, som snabbt har utvecklats då mer och mer massor behandlas och återvinns idag än någonsin förr. Som ett steg i processen mot ett kretsloppssamhälle renas jordar från nyare och äldre verksamhet som t.ex. gruvor från medeltiden i Bergslagen, klädesindustrier i Stockholm från 1600-talet och Flottans verksamhet med örlogsfartyg och varvsverksamhet. Jordmassorna som renas kan sedan användas i olika slags byggprojekt beroende på dess föroreningsgrad och som konstruktionsmaterial till deponier. På så sätt ser vi till att vi får användning för allt material som vi har tillgängligt i samhället. MEWAB är med andra ord på alla sätt ett jordnära företag.

Avsättning, marksanering, kompostering, återvinning och terminalverksamhet