Ikon lantbruk

LANTBRUK

VÅRA MEDARBETARE ÄR BRA PÅ ATT
SPRIDA BÅDE KALK OCH GLÄDJE

Vi går en spännande framtid till mötes. Teknik och utveckling har gett oss nya produkter, utmaningar och möjligheter. För att tillsammans med våra kunder kunna nå våra mål behöver vi kunna prestera under de korta perioder som åkermarkerna är tillgängliga för oss. Det är med hängivna människor och moderna maskiner som vi kommer att lyckas.

MEWAB vill bistå de svenska lantbrukarna i deras arbete och utför därför tjänster som hjälper till att bibehålla välmående jordar. Våra åkrar mår bra av att kalkas ungefär vart fjärde år för att motverka försurningen som sker vid all typ av odling. Därför har vi sedan 80-talet hjälpt svenska lantbrukare med att sprida kalk och andra jordförbättringsprodukter som till stor del producerats av restprodukter från andra industrier. På så sätt återvinner vi material som annars går till spillo och återför det till kretsloppet. 

Idag är vi en av de mest erfarna aktörerna inom området. Vår personal har en gedigen bakgrund inom lantbruk och det ger oss stor förståelse för de speciella behov våra kunder har. Eftersom vi driver egna anläggningar för lagring och hygienisering kan vi själva bidra med allt material. Det betyder att vi också kan vara en god samarbetspartner om du behöver hjälp med att avsätta mesakalk eller andra restprodukter. Vi utför även markkartering för att utreda åkerns förbättringsbehov och arbetar sedan med precisionsspridning av våra produkter.

VI ERBJUDER

Markkartering
Inmätning av jordbruksfastighet  med drönare
Försäljning av mesakalk
Distribution och spridning av mesakalk 
Försäljning av gödningsmedel
Distribution och spridning av gödningsmedel
Försäljning av jordförbättringsprodukter
Distribution och spridning av jordförbättringsprodukter
Distribution och spridning av slam
Avsättning av mesakalk 
Avsättning av jordförbättringsprodukter
Avsättning av gödningsprodukter

Kontakta oss gärna med förfrågningar eller för mer information.

VI ERBJUDER

Lantmännen är vår återförsäljare

MESAKALK

Mesakalk är en biprodukt från pappersframställning som har stora fördelar vid användning i jordbruket, då det skapar bättre förutsättningar för odling och ökar skördens och jordens kvalitet. Vid användning av kalk kan skördeökningen vara upp till 20% under en femårsperiod efter kalkningen, med störst effekt vid odling av korn, baljväxter, sockerbetor och oljeväxter.

Jorden försuras sakta vid all typ av odling, men särskilt då konstgödsel används istället för naturlig gödsel. Mesakalk är snabbverkande på grund av sin finkornighet och har en buffrande effekt på pH-värdet. Studier har visat att kalkningen av svenska jordar är eftersatt, vilket leder till sjunkande skörderesultat. Av de nordiska länderna är Sverige det land som har mest utvecklingspotential på området, då andra länder har en annorlunda jordbrukspolitik, i t.ex. Finland är det lag på att markkartering ska följas av åtgärder. 

Genom att använda kalk i jordbruket ges förutsättningar för en bättre slutprodukt och en större skörd. Att arbeta för ett optimalt pH-värde på detta sätt är rekommenderat av Jordbruksverket, för att uppnå en rad fördelar:

  • Rottillväxten ökar vid ett högre pH-värde vilket ger ett bättre näringsupptag och tillväxt samt ökad kvalitet på grödorna
  • Behovet av gödsel minskar då grödorna lättare kan ta upp näringsämnen, vilket medför lägre kostnader för gödsel samt minskat bidrag till övergödning
  • Upptaget av giftiga tungmetaller minskar, t.ex. kadmium, vilket ger en bättre och mer giftfri produkt
  • Tillgängligheten av näringsämnet fosfor ökar vilket ökar grödornas fosforupptag
  • Halten av det tillgängliga aluminiumet i marken minskar, vilket leder till minskat aluminiumupptag och mer giftfria grödor
  • Bakteriebalansen i marken förbättras då mängden skadliga bakterier minskar
  • Levnadsmiljön för svampar och andra mikrober som kan angripa grödorna försämras
  • Vattnets rörelse i jorden ökar eftersom ett högre pH-värde ökar laddningarna i lerpartiklarna, vilket innebär förbättrade förutsättningar för god tillväxt


Mesakalken är en blandning av kalciumkarbonat (CaCO3) och kalciumhydroxid (CaOH2) och är en biprodukt vid massaframställning. Mesakalken bildas i sulfatprocessen som är den idag dominerande processen för framställning av pappersmassa till de flesta slag av pappersprodukter. Bränd kalk, CaO omvandlas i en så kallad mesaugn till mesa, som är en biprodukt då natriumhydroxid (som är en komponent i vitlut som används till att frilägga cellulosafibrerna i veden) ska tillbakabildas från natriumkarbonat och återanvändas i processen. Mesan är en föroreningsfri produkt som i huvudsak består av kalciumkarbonat. På grund av omfattningen av den svenska skogs- och pappersindustrin är Sverige idag en av världens främsta producenter av mesakalk.

MEWAB har lång erfarenhet av hantering av mesakalk och har tillverkat och spridit kalk på svenska åkrar sedan 1980-talet. Vi är branschens största leverantör av mesakalk, som vi tillverkar från produkter från de flesta stora pappersbruken runt om i Sverige. Kontakta oss gärna för mer information om våra mesakalksblandningar och andra tjänster. 

AVSÄTTNING

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

INDUSTRI

LÄS MER OM VÅRA INDUSTRITJÄNSTER

DEPONIKONSTRUKTION

LÄS MER OM HUR VI BYGGER DEPONIER

UTRUSTNING

LÄS MER OM UTRUSTNING TILL UTHYRNING

VÅRA ANLÄGGNINGAR

LÄS MER OM VÅRA ANLÄGGNINGAR

NYFIKEN PÅ MEWAB?

LÄS MER OM OSS OCH VÅR HISTORIA

MEWAB logga

Ett jordnära företag.

iso bägge

Kundtjänst: 054-15 76 66
Växel: 054-15 07 76

aaa-logo